STEPHEN H. SHUB, LL.B. Barrister & Solicitor
Law Offices Specializing in
Residential Real Estate Legal Services

5799 Yonge St. #803
Toronto, Ontario
M2M 3V3 Canada
Tel: (416) 222-1882
Fax: (416) 222-4277
Cell: (416) 520-6120
quote@homelegalcost.com

BẢN KÊ KHAI VỀ LỆ PHÍ TRẢ CHO LUẬT-SƯ VÀ LỆ PHÍ PHÁP-LÝ ĐỂ KHÔNG NGẠC NHIÊN SAU NÀY

 

Cho người mua nhà (purchase)

 

Bản kê khai này về tất cả những chi phí cho dịch vụ pháp-lý (gồm cả hợp đồng bảo hiểm bằng khóan (gold Title Insurance Policy) cho tất cả người mua nhà) chỉ áp-dụng cho căn nhà cư trú của một gia-đình trong thành phố có lô đất dưới một mẫu và giá không quá $500,000.00 (bao gồm một tiền thế chấp (mortgage)) tọa lạc ở trong Metro Toronto hay vùng Nam tỉnh bang Ontario, không cần có giấy ủy quyền và không có người đang ở thuê. Nếu bán nhà thì bản kê khai này dự trù có một tiền thế chấp (one mortgage) phải thanh toán và không có tiền thế chấp (mortgage) trả lại cho người bán.

 GHI CHÚ:

 Hãy điện thoại cho văn phòng chúng tôi tại số (416) 222-1882 để được văn-phòng fax cho bản kê khai nếu quí vị không thể in từ website, hay nếo căn nhà không phải là căn cư-trú dành cho một gia-đình ở; hoặc là nếu giá căn nhà trên $500,000.00, hay là căn nhà có cả giếng nước, lô đất quá một mẫu, có hơn một mortgage (tiền thế chấp) , người bán không là thường trú nhân tại Canada (chỉ khi nào quí vị là người bán); hay là nếu căn nhà tọa lạc ở ngoài khu vực Nam tỉnh bang Ontario, hay là quí vị chỉ giản đơn xin thế chấp căn nhà (không mua hay bán)

Loại chuyển nhượng : mua       bán
Giá:
        

 GHI CHÚ:

 BẢN DỰ KÊ KHÔNG THỂ CUNG CẤP TRÊN WEBSITE NẾU GIÁ BÁN LỚN HƠN $500,000.00. NẾU GIÁ BÁN TRÊN $500,000.00, xin điện thoại cho văn phòng chúng tôi ở số (416) 222-1882, và xin hỏi __________________________ để fax bản dự kê cho quí vị.