STEPHEN H. SHUB PROFESSIONAL CORPORATION
BARRISTER, SOLICITOR, NOTARY
8 Toronto Area Law Offices Providing Legal Services in ONLY
Residential Real Estate, Title Insurance, Wills, Notary Services

Click for Locations & Maps
Click to Email Us
Tel:  (416) 222-1882
Fax: (416) 222-4277
Cell: (416) 520-6120
Incredible
Office Hours
Instant
Quotation
Testimonials FINTRAC *** HST *** Notary Services Home
Instant Quotation
About Us
8 Office Locations
Free Condo Status Review
Free Power of Attorney
Title Insurance
Existing Owner Title Insurance
First Time Home Buyers
Tax Credit
Electronic Registrations and
Choosing a Lawyer
Useful Forms and Offer Clauses
Principal Residence
Home Renovation Tax Credit
Land Transfer Tax: Ontario
Land Transfer Tax Refund: Ontario
Land Transfer Tax: City of Toronto
The Brick / Tasco
Notary Services
Closing Adjustments
GST Rebates: 3 Types When Buying From Builder
Mortgage Financing
RRSP Program
OHOSP: Ont. Savings Plan
TARION: New Home Warranty
Types Of Ownership
Insurance: 3 Types
SURVEYS: Are they required?
Utilities
Condo Rules
Condo Act Changes
Buying Condo from a
Builder: Watch out..
If you are selling...
If you are buying...
Key On Closing
Title Transfer
Moving Check List
Wills
Privacy Information
Copyright and Disclaimer
Contact Us/Comments
Top of Page
 

-----------------------------------------

Please click below for a FREE Quote:

Free Instant Online Quotation

-----------------------------------------

KUNG KAYO AY BIBILI NG BAHAY

a)         Ang Oras ng Paglipat at Susi sa Pagsara

Bago ang susi ibigay ng abogado sa bumibili sa araw ng pagsasara ng kompanyang nagpapahiram (o mortgage lender) ay kailangan maglagay ng pondo sa pagsara sa pamamagitan ng katibayang tseke (o certified cheque), ang mga dokumento o papeles ay dapat naibigay na ng mga abogado ng bumibili at nagbebenta, at nareihistro na sa land registry office.  Sa oras na ito'y mangyari sa araw ng pagsara (para mabigay ang susi sa bumibili), itoy' kadalasang nangyayari sa mga bandang 5:00 ng hapon sa araw ng pagsara ng pagbebenta.  Samakatuwid, kung kayo ay lilipat sa araw ng pagbebenta o di kaya'y may itinalagang kompanya na magaayos sa inyong paglipat, maaaring pumunta ang kumpanyang maglilipat sa bandang hapon sa araw ng pagsara upang maiwasan ang pagbayad ng malaki kung sila ay binabayaran ng orasan.

Kung kayo ay lilipat sa condominium at mangangailangan ng elebetor, maaari po lamang paalaman ang kagawaran ng opisina (o management office) kung kailan sa araw ng pagsasara ng pagbenta upang maireserba ang elebetor.  Masmakabubuti kung kaagad maisasara ang transaksyon ng pagbili bago sa araw ng paglipat, kung kayo ay nagbabalak na lumipat sa araw ng pagsara ng pagbenta maaaring makuha ang susi sa hapon (mga alas singko ng hapon).

b)         Proteksyon para sa Sunog at Kasangkapan

Ang pagbili ng bahay (kung hindi condominium) ay hindi maaaring makumpleto kung walang FIRE INSURANCE BINDER na ibibigay sa abogado ng bumibili bago sa pagsara ng pagbenta.  Kung maaari po lamang na ang ahente ng pangproteksyon ipadala sa abogado ang fire insurance binder para nakasisiguro may garantiyang pampalit namaibabayad (o guaranteed replacement cost) bago sa pagsara kung kayo ay bumibili ng bahay na hindi condominium.

Kung ang bibilhin ay condominium, bagaman ang kumpanya ng condominium ay mayroon ng pamproteksyon para sa buong prohekto, ito ay kinakailangan parin ng may-ari ng yunit maisiayos ang pangproteksyon para sa halaga ng laman ng yunit at para sa mga ibat ibang tao o bagay na maaaring maapektohan (o public liability).  Maaari lamang na ang pangproteksyon ay maibili bago maisara ang pagbenta para maging epektibo ito sa araw ng pagsasara ng pagbenta at ang proteksyon ay maisasakop kung ano man ang maaaring ibabawas na maaaring babayaran sa korporasyon ng condominium upang makakuha ng kabayaran sa pangproteksyon.  Sa ibang kaso, ang kompanyang nagpapahiram (o mortgage lender) at tagagawa (o builders) ay humihingi ng pangproteksyon sa condominium para sa halaga ng nilalaman at iba pang maapektohan bago pa matapos ang pagsara ng pagbebenta.

c)         Pangsaradong Tseke at Makipagkita sa Opisina ng Mananaggol Bago Pagsara ng Pagbili

Mga dalawang araw bago isara (o kapag nakompleto kagad ng aming opisina ang kabuuan sa kabayaran sa pagsasara pagkatapos ang abogado ng ibebenta ibigay ang papeles para sa pang sara at ano pa mang kompanyang nagpapahiram maikumpirma ang itinubo para sa pagpapahiram) ikaw ay papaalaman para sa araw ng paglagda para sa mga dokumento o papeles sa opisina ng batas (maaaring makipagkita upang maglagda sa mga pagsarang dokumenta sa opisina ng batas - maaaring pumunta sa gabi o sa sabado) at sa mga oras ng paghirang kayo ay hihingian tungkol sa tseke na kinakaliangan sa pagsara.  Ang tsekeng kakailanganin para sa pagsara ay kailangang katibayang tseke o bank draft nababayaran kay "S. SHUB, IN TRUST" at kailangang matangap sa opisina ng batas sa 24 NA ORAS BAGO SA ARAW NG PAGSARA NG PAGBEBENTA para sa gayon maihahanda at makompleto lahat ng dokumento sa araw ng pagbibili.  Kung mayroon mang halaga na lalampas sa $500.00 cash ay hindi tatanggapin dahil wala kaming seguridad para sa cash.  Kapag nakipagkita sa paglagda sa mga papeles, lahat ng mararapat na babaguhin at babayaran ay muling susuriin sa inyo.

Alamin na kahit anong pagaari na nakarehistro sa panggalan ng asawa, kung ikaw ay kasal, at kung ang bahay na binibili ay magigiging pangunahing tirahan (o principal residence) ang mag asawa ay kailangang pumunta sa paglagda na mga dokumento para sa pagsara ng pagbebenta.

ALALAHANIN: SA ORA NG PAGKIKITA UPANG MAGLAGDA NG MGA DOKUMENTO, MAAARI LAMANG IHANDA (SA PAGDATING SA OPISINA NG BATAS) IPAKITA SA SEKRETARYA ANG INYONG PEROSNAL PHOTO I.D (UNEXPIRED PASSPORT, DRIVER'S LICENSE, O SOCIAL INSURANCE CARD) AT ITO AY GAGAWAN NG KOPYA PARA SA ISINALANSANG MAAYOS (FILE RECORDS) BAGO SA PAGTATAPOS NG BAWAT ISANG TRANSAKSYON NA INAAYOS.  KUNG ANG NARARAPAT NA MAGLALAGDA PARA SA PAGSASARA NG PAGBENTA AY HINDI MAKAKAPUNTA, MAAARING GUMAMIT NG KAPANGYARIHAN NG MANANAGGOL BAGO PA SA PAGSASARA.

d)         Ang Pagsisiayos para sa Presyo ng Pagbili

Ang katibayang tseke (o certified cheque) na hihingiin sa inyo sa pagsasara ng bentahan ay para sa mga aayusing presyo ng pagbili.  Ang Agreement of Purchase and Sale ay nagsasabi kung ano ang inyong balanse sa presyo ng pagbili sa araw ng pagsara ng pagbebenta ay babayaran sa pamamagitan ng katibayang tseke na dedepende sa mga natural na pagsisiayosSa resale home, ang mga pangkaraniwang aayusin ay kasama sa binayaran na ng nagbebenta na ang makikinabang ang bumibili sa araw ng pagbebenta ang natirang pananalapi ay ibibigay sa nagbebenta pagkatapos ng pagsisiayos sa bentahan.  Ang mga halimbawa sa pagsarang pagsisiayos sa resale home ay ang bayad ng buwis sa pagaari (o realy taxes), ano mang nabayaran na sa condominium (kung ang biniling pagaari ay condominium), at ang langis (kung ang pagaari ay may langis sa pampainit.  Sa mga bagong bahay na pinagbibili ng gumagawa, masmalaki ang pangsarang isiniayos kaysa sa bahay na muling binibenta (o resale home) dahili sa (kapag bumili dirketa sa gumagawa ng bahay) ang kasama ay may babayran sa pagkabit ng tubig at metro ng tubig sa Ontario New Home Warranty Enrollment Free at mga iba pang bagay na hindi normal nainaayos kapag bumibili ng muling binibentang pagaari.

e)         Isangla Nauukol sa Pananalapi (o Mortgage Financing)

ALAMIN NA KUNG IKAW AY AAYUSIN ANG PANGPROTEKSYONG SA SINANLA (kung ang pangunahing kabayaran ay masmababa sa 20% ng presyo ng pagbili) ang kompanyang nagpapahiram (o mortgage lender) sa pagsara ay ibabawas ang ano mang halaga sa pinahiram isinulong (o mortgage advance).  PAKIPAALAM sa kompanyang nagpapahiram kung ano man ang naigastos na dapat ibawas (halimbawa: 8% ng provincial sales tax sa mortgage insurance premium, ang tayang halaga, ang buwis sa pagaari ng hawakang gulugod o interest adjustment, kung mayroon man).  Kung gagamit ng kapangyarihan ng mananaggol para sa pagsara ng transaksyon ng bentahan, ang kasulatan sa pangunahing pagsangayon sa paggamit ng kapangyarihan ng manananggol ang kailangang kunin sa kompanyang nagpapahiram.

Ito ay inyong responsibilidad na iayos kung ano mang isanlga nauukol sa pananalapi na maaaring hingiin para makumpleto ang pagbili.  Kapag naiayos na ang panghihiram ito ay inyong responsibilidad na gawing ang:

(1)        ibigay ang lahat ng espesyal na pangangailangan o kahilingan ng nagpapautang (halimbabwa - proweba ng kinikita, proweba ng pangunahing pangbayad, proweba ng kabayaran para sa ibang mga utang, kung hinihingi ng kompanyang nagpapahiram, etsetera) para maiwasan ang pananalaping problema sa araw ng pagasaral;

(2)        maaaring paalamang lamang ang kompanyang nagpapahiram na ipinadala na ang mortgage instructions sa aming opisina upang maitalaga na pagsisiayos sa isangla nauukol sa pananalapi para sa pagsara.

f)          Impormal na Paghiram sa mga Kaibigan o mga Kamaganak

Paramakumpleto na ang pagbili, kung kayo ang may balak mang hiram ng pera (impormal) sa kamaganak o kaibigan, dapat lamang humingi ng isiayos sa kasulatan para maiwasan ang hindi pagkakasunduan o hindi pagkakaintindihan at ang pananalapi ay dapat lamang maprotektahan sa seguridad na rehistrado para hindi maapektohan ang pagaaaring binibili.  Ano mang nagpapautang ay dapat magkaroon ng sariling legal na payo kapag nanghihiram.

g)         Kung ang Panghuling Bayad ay Manggagaling sa Isang Kasama

Kung ang kasama sa transaksyon ay magbibigay ng masmalaking halaga sa pangunahing pagbayad (kaysa sa isang kasama), kung ang kasama na magbibigay ng pera ay maiirehistro man o hindi sa titulo kakailanganin na inyong kasulatan sa aming opisina para ihanda ang bakasang kasunduan (kadalasang binabayaran ng $50.00) at ang bawat isang kasama o kaugnay sa transaksyon ay may sariling legal na payo.

h)         Mga Pangngalan sa Rehistradong Pagaari

Pakipayuham lamang kami kung papaano ninyong gusto ilagay ang pangngalan sa pagaari.  Alamin din na hindi maaaring gumamait ng inisyal ng mga pangngalan sa mga dokumento ng Land Registry.  Ang mga kaarawan ng bawat isang kasama sa titulo ng pagaari ay kakailanganin din.

Alamin din na kahit na ang pagaari ay nakarehistro sa pangngalan ng isang asawa, kung kayo ay kasal at kung ang inyong binibiling bahay ay magiging pangunahing tahanan ang magasawa ay kakailanganing humarap sa paglagda ng mga dokumento sa pagsara ng pagbebenta.

Sa mga titulong "joint tenants" at isa sa mga may-ari ay mamatay ang sinumang nabubuhay ang siyang magmamay-ari ng pagaari kahit ano pang sinasabi sa huling kahilingan o testamento.  Ito ang pangkaraniwang ginagamit na titulo sa mga magasawa.  Subalit kung ang titulo ay sinasabing "tenants in common" at isa sa kanila ay namatay, ang interest ng namatay na may-ari ang nauukol na magmamana na nakasulat sa huling kahilingan at testamento na ginawan ng namatay.

Kung higit pa sa isa ang may-aring nakasulat sa titulo (na hindi magasawa) at kung isa lamang ang nagbibigay ng lahat, o malaking bahagi, ng pananalaping kakailanganin sa pagbili, maaaring sumangayon sa kasunduang kasulatan para maiwasan ang gulo at hindi pagkakaunawaan sa dating sa pagrespeto sa bahagi ng pagaari, kung ano mang obligasyon na kailangan bayaran sa bawat buwan at ang paghati ng tutubuin sa pagbibili ng nabenta sa pagaari.  Kung nanaisin na ang kasunduan ay naihahanda para sa paglagda ng mga huling dokumento, maaari lamang na paalaman ang opisina (ang inyong babayaran para sa normal na kasunduan ay $50.00).  Aming ipinapayo din sa bawat bumibili na kumuha ng sariling legal na magpapayo bago pumasok sa kasunduan.

i)          Pangproteksyon sa Titulo

Aming nirerekomenda sa lahat ng bumibili na kumuha bg proteksyon sa titulo bilang isang patakaran namakakatulong sa titulo laban sa mga depekto sa titulo, siyasatin maglathala (o survey issues), ang karapatan ng kompanya nagpautang na gamitin pambayad utang ang pagaari (o lien), mga kailangan trabahuhin, anomalya, palsipikasyon, etsetera na siyang pupuwedeng kunin sa pamamagitan nang PLATINUM TITLE INSURANCE POLICY na siyang lalatlahain ng FIRST CANADIAN TITLE INSURANCE COMPANY.  Ang titulo ng patakaran hinihinigi ay ipapadala sa inyo pagkatapos ng maisara ang bentahan at ang patakaran ay siyang epektibo sa buong panahon ng inyong pagmamayari sa bahay, hindi ito mawawalan ng bisa kahit sa maraming taon ninyong pagaari.  Kung magbago man ang inyong isip patungkol sa proteksyon ng titulo, maaari po lamang paalaman ang aming opisina sa pamamagitan ng kasulatan ng isang lingo bago magsara ang bentahan.

j)          Kung ang Inyong Binibili ay Galing Mismo sa GUMAWA o NAGTAYO (o BUILDER)

Kung kayo ay bumili ng bagong gawang bahay, dapat lamang alamin ang pangangailangan ng bahay bago magsara ang bentahan para mainspeksiyon at maihanda ang listahan na kakailanganin bigyan ng pansin ng gumawa ng bahay.  Ang oras ng paghirang ng inspeksiyon ay kakailanganing paalaman ninyo ang kinatawn ng gumawa.  Sa oras na iyun, inyong kukumpletohin ang Certificate of Completion and Possession para maihatid ng gumawa sa TARION Warranty Program.  Lahat ng bagay na kinakailangan ng pansin ay nararapat lamang na nasa listahan.  Sa inyo ipapadala ang garantiyang katibayan (o warranty certificate) at inyo namang ipapadala ang kopya nito sa aming opisina baga sa pagsara ng bentahan.

Bilang isang mamimili ng bagong tayong bahay, mayroon kayong ibatibang karapatan alinsunod sa garantiyahan programa (o warranty program) at maraming prubisyon na maaaring piliting kompletuhin o tuwirin kung anong mga bagay na kailangang ayusin.  Para sanayin ang isang sarili sa mga karapatan at pamamaraan at ang takdang oras na kailangan gawin, maaari po lamang pumunta sa www.tarion.com o makipag-alam sa 5150 Yonge St., concourse level, Toronto Ontartio, M2N 6L8 (sa kanto ng Yonge St. at Park Home) Telepono: 1-800-668-0124

k)          Utilidad, Telebisyon, at Listahan sa Paglipat

ALAMIN na ang karamihan ng kagawaran ng tubig (nagseserbisyo sa pagbasa ng metro o meter check services) ay hindi na tumatanggap ng sulat na galing sa abogado para sa impormasyon ng bumibili at pagayos sa pagbasa ng metro ng elektrisidad sa araw ng pagsara ng pagbenta para ang nagbebenta ang magbabayad hanggang sa pagsara ng bentahan at ang bumibili ang siyang magbabayad maitapos ang transaksyon ng bentahan.  Bilang namimili, kayo na lamang po ang siyang magaayos nito.  Subalit ang aming opisina ang magpapaalam sa ibat-ibang kagawaran para bumasa ng mga metro, KINAKAILANGAN NA KAYO MISMO ang magpapaalam sa mga may kinalaman na kagawaran para mapatunayan ang huling pagbasa ng metro.  Ang responsibilidad sa pagbayad sa mga utilidad nang namimili ay magiging epektibo pagkatapos masarhan ang bentahan.  Para sa mga numer ng telepono (sa lugar ng Toronto), para sa tubig, elektrisdad at gaas maari pindutin lamang ang "UTILITIES" sa aming home page sa website na ito.

Kung mayroong utilidad sa telebisyon, maaring palaaman laman ang kumpanya sa inyong paglipat at ayusin ang serbisyo ng telepono para maikabit ang inyong linya.

Kung ang tubig ng inyong bibilhin na bahay ay nanggagaling sa balon (at hindi sa tubing na nanggagaling sa siyudad) ito ay inyong responsibilidad na kumuha ng water sample kit sa inyong lokal na kagawaran sa kalusugan (416-235-5952); upang makakuha ng kaunting tubig na pagaaralan kung ito ay ligtas sa pangnganig at walang kuntaminasyon at inaaprubahan ng lokal na kagawaran ng kalusugan.

Para sa listahan ng paglipat, pindutin lamang ang MOVING CHECK LIST sa aming home page sa website na ito.

l)          Kung Kayo ay Bibili ng Condominium

(1)        MGA PATAKARAN NG CONDOMINIUM

Ito ay babala patungkol sa ibat-ibang patakaran na maaaring maapekto sa mga condominium.  Kung kayo man ay may mga tanong sa ibat-ibang patakaran na magpapataw na galing sa korpurasyong ng condominium kung saan man ang lugar ng inyong binibiling yunit, aming nirerekomenda na kusapin sa lalong madaling panahon ang opisina ng ari-arian pangasiwaan (o property management office).

Ang mga ibat-ibang halimbawang patakaran na makaugnay sa ibat-ibang bagay ay:

(i)         ang ibat-ibang klaseng sahig na lalagyan ng karpet para maiwasan ang ingay; o walang kahoy na sahig na puwedeng gamitin (maliban na lamang na pumayag ang opisina o management sa pamamagitan ng kasulatan)

(ii)         walang magihawan sa balkonahe

(iii)        walang satellite dish (kinkailangang gumamit ng pangkaraniwang telebisyong kable o cable TV)

(iv)        hindi puwedeng magparada ng kumersyal o pang-aliw na sasakyan

(v)        ang paggamit ng elebetor sa paglipat ay mayroong kahigpitang sa mga oras, at kakailanganing masreserba or seguridad na deposito.  KUNG IKAW AY BIBILI NG CONDOMINIUM AT ANG ELEBETOR AY KAILANGAN GAMITIN SA INYONG PAGLIPAT O KAKAILANGANIN NG LUGAR NG LALAGYANAN NG KAGAMITAN, maaari lamang pasabihan ang opisina sa laong madaling panahon para mareserba ang paggamit ng elebetor sa paglipat.

(vi)        walang opisina o hanapbuhay o negosyo sa loob ng yunit ng inyong condominium

(vii)       may mga pagbabawal sa hayop (maaring kasama ang bigat ng hayop)

(viii)      ibat-ibang klase at kulay ng pantakip sa bintana, (puti or hindi masyadong puti) dahil nakikita sa labas ng gusali

(ix)        mga tanim at ibat-ibang paggamit sa labas na balkonahe

(x)        sasagutin ng may-ari kung ano mang masira sa panglabas ng pinto, kasama ang garaheng pinto, at ibang bagay katulad ng sentral pahanginan, pausukan, etsetera

(xi)        maaaring panggalingan ingay ng mga musikal na instrumento

(xii)       restriksyon sa maiksing pagupa at  kinakailangan sundin na patakaran ng umupa kung ito ay uupahan niya

Kung hindi ka susunod sa mga patakaran sa iyong condominium, ang korpurasyon ay mayroong patakaran na kumuha ng kautusan ng nanggagaling sa korte na ang magbabayad ang may-ari ng yunit.  Kung may balak kang paupahan ang iyong yunit maaari lamang ilagay sa papel ng kasunduan ng mangungupa na ang mangungupa ay susunod sa lahat ng patakaran ng korpurasyon ng condominium.

(2)        PAGBABAGO NG PANGKARANIWANG LUGAR AT SA LOOB NG YUNIT NG CONDOMINIUM

Ang Condominium Act of Ontario ay nagsasabing na walang puwedeng baguhin sa pangkaraniwang lugar maliban kung hindi napaalaman ang kagawaran ng mga direktor (o Board of Directors) at hindi na pagkasunduan ng lahat mga may-ari ng ibat-ibang yunit.  Kung inyong napansin nagkaroon ng pagbabago sa mga pangkaraniwang lugar sa inyong yunit katulad ng pagkabit ng pahanginang sentral, may ginagawa sa gayakan, panglilim sa mga tanim o pader, o pagsara ng balkonahe, maaari lamang na tumawag sa pangasiwaan ng condominium bago sa pagsara ng bentahan para malaman kung ang mga binago ay napahintulutan o di kaya ikinabi ng ginagaw nuong tinatayo ang gusali.  Gayun na rin lamang kung kayo ay maybalak na baguhin ang panglabas ng karaniwang lugar, kakailanganin humingi muna ng pahintulot sa kagawaran ng mga direktor (sa kasulatan) at sundin ang mga hinihingi ng Condominium Act gayun na rin ang pagsangayon ng mga may-ari ng ibang yunit.  Kung inyong nanaisin masiayos sa kagawaran ng condominium para insepeksyonin ang yunit at malaman kung mayroon ibinago ang nagbebenta na hindi na paalaman ang kagawaran maaari po lamang pasabihan ang kagawaran kaagad.

Kung sa paningin ninyo na ang nagbebenta ay gumawa ng pagbabago sa loob ng yunit o pangkaraniwang lugar, aming hinihiling na tanunging lamang ang kagawaran kung sila'y sumasangayon sa binago sa lugar na iyon.  Kung ang bumibili ay nanaising may babaguhin maaari lamang kumuha sa kagawaran ng kasulatan na inaaprubahan ito.

m)        Kahilingan o Testamento

Kapag kayo ay bumibili ng ari-arian dapat lamang maghanda ng kahilingan o testamento.  Kadalasan ang tao ay hindi kaagad ginagawa ang kahilingan subalit ang babayarn ang $75.00 katao (kung magasawa) or $88.00 (kung hindi kasal) ay maliit na halagang babayaran kaysa sa malaking halagang babayaran sa pagpaayos ng bagong testamento sa ari-arian kung ito ay walang kahilingang pinagawa.  para sa impormasyon at instruksyon at pagsingil maaari lamang pumunta sa WILLS sa aming website home page o tawagan ang aming opisina sa 416-222-1882.

KUNG INYONG IPAGBIBILI ANG INYONG BAHAY

(a)        Kabuuan ng Inyong Kinita sa Pagbenta at Pahintulot ng Asawa

Alamin, na kadalasan, ang tutubuin sa pinagbilhan ay maaring makuha sa pamamagitan ng katibayang tseke ibibigay sa mga rehistradong may-ari mga bandang 5:30 ng hapon sa araw ng pagsara nang bentahan. Kung ang deposito ng bumibili, na pang samantalang hinahawakan ng ahente hanggang sa pagsara nang bentahan, ay mas mataas kaysa sa kumisyon ng ahente (kasama ang G.S.T.), ano man ang sumobra sa kabayaran sa deposito ay ibabalik sa may-ari nang ahente pagkatapos ng bentahan.  Kung sakasakali kakailanganin ang kapangyarihan ng manananggol na gagamitin sa pagtapos nang benta, ang tutubuin sa pinagbilhan ay ibibigay sa may-ari o mga may-ari at hindi sa may tangan ng kapangyarihan ng manananggol MALIBAN maykasulatan tungkol sa kasunduan sa opisina bago magtapos ang pagsara nang bentahan.

Kung may dalawa o higit pang katao ang nag bebenta nang ari-arian, kailangan tuparin ninyo (bago sa pagsara nang bentahan) na patunayan sa kasulatan kung papano sa pagtanggap ng kabayaran sa tutubuin nang pinagbilhan kung nanaisin na tanggapin ang tseke sa may-ari o sa nagbebenta; kung hindi, ibibigay sa inyo bilang isang katibayang tseke para sa buong tutubuin nang pinagbilhan sa mga bandang 5:30 ng hapon sa araw ng pagsara nang bentahan babayaran sa lahat nang mga rehistradong may-ari. Kung nanaisin na ibayad ang mga tseke sa bawat isang may-ari, isaalang-alang alinsunod sa pagpayo ng legal na batas bago dumirekta sa aming batas tungkuling opisina na may kasulatan kung papaano paghahatian ang laang salapi.

Kung ang may-ari nang na bentang ari-arian ay nasa panggalan lamang ng isang asawa subalit magkasama sila sa bahay na iyon, yung isang asawa (na hindi rehistradong may-ari) ay hindi lamang kailanggan pumunta sa aming opisina bago magsara ang bentahan (sa kasulatan ng pagbibili) kundi pati na rin maglagda sa direksyon ng lahat nang tutubuin sa pinagbilhan ay ibibigay sa panggalan ng asawang rehistrado (kung sakasakali mangyayari ito, aming nirerekomenda na ang asawang pipirma ay kumuha nang pangsariling pagpayo ng legal na batas bago magpirmahan); kung hindi, ang tutubuin sa pinagbilhan ay ibabayad sa parehong magasawa kahit ang isang asawa ay hindi rehistradong may-ari.  Ang patakarang ito ay para lang sa pangmag-asawang ari-arian at hindi inilalapat sa ari-arian na pangpamumuhunan, sa pangyayaring ito hindi kailangan nang pahintulot ng asawa.

(b)        Pagpapawalang-bisa ng Inyong Umiiral na Pangproteksyon sa Sunog at Pagalis nang Lampas ng 30 Araw

HUWAG gumawa nang kahit anong aksyon sa pagwawalang-bisa ng inyong pagseseguro sa sunog hanggat hindi na isasaayos sa aming opisina na ang pagbebenta ay kompleto na.  Alamin din kung ang inyong ari-arian na binibenta ay magiging bakante ng 30 araw bago magsara ang bentahan (o may palugit pan nang ilang araw sa pagsara) paalaman ang pagseseguro sa sunog na kompanya kung maaaring sakupin ang peligro dahil sa pagbabakenta bago mag sara.

(c)        Paghirang sa Opisina ng Batas Bago Magsara ang Bentahan

Kayo ay papaalman DALAWANG ARAW bago magsara ang bentahan para sa paghirang ng pirmahan para makumpleto ang mga dokumento sa opisina ng batas (maaaring pumunta sa gabi at Sabado).  Ihanda ang iiwanang susi para sa nabentang ari-arian sa panahon nang pagpunta sa opisina.  SA TAKDANG ORAS SA PAGKIKITA PARA SA PAGLAGDA NG PANGSARADONG DOKUMENTO, IHANDA MAGPAKITA SA RESEPSYONISTA NG PERSONAL PHOTO IDENTIFICATION PARA GAWAN NG KOPYA NA ITATAGO SA INYONG PERSONAL NA DOKUMENTO.  ANG PAMAMARAAN NA ITO AY KINAKAILANGAN BAGO TAPUSIN ANG BAWAT TRANSAKSYON NA GINAGAWA SA AMING OPISINA.

Kung kayo ay pupunta sa aming opisina para lumagda sa gabi o sa Sabado at hirap kayo magsalita ng Ingles, maari po lamang magdala ng sariling tagapagsalin sa ibang wika.  At kung kayo ay umaasa sa aming opisina para sa tagapangsalin sa pangpalagiang oras sa umaga, maaari po lamang na paalaman (sa oras ng kasunduan) para naroroon ang tagpangsalin; kundiman, maaari po lamang magdala ng sariling tagapagsalin (o di kaya ang inyong ahente) para tulungan kayo sa aming opisina ng batas para sa paghirang ng kasunduan.

(d)        Kung Gagamit ng Kapangyarihan ng Manananggol sa Paghirang ng Kasunduan

Kung gagamit kayo ng kapangyarihan ng manananggol sa paghirang ng kasunduan napinapahintulutan ang ibang tao na mag lagda sa inyong dokumento, lahat ng kabuuang tutubuin ay ibabayad parin sa rehistradong may-ari o mga may-ari maliban nalang may kasunduang kasulatan (kasiya-siya sa aming opisina) bago sa paghirang ng kasunduan.

Kahit anomang kapangyarihan ng manananggol gagamitin para sa pagtapos ay kailangan ayusin bago sa paghirang ng kasunduan.  Maari po lang pindutin ang LIBRENG KAPANGYARIHAN NG MANANANGGOL.

(e)        Kung nag Nagbebenta ay Hindi Nakatira sa Canada

Sa panahon ng paghihirang sa kasunduan at hindi kayo residente ng Canada, maaari po lang tawagan ang aming opisina para pagusapan ang proseso ng pagbenta.

(f)         Utilidad, Telebisyon, at Listahan sa Paglipat

Kailangan paalaman bago sa pagalis ang lahat ng departamento patungkol sa huling pagbasa ng metro.  Ano mang mababasa sa metro sa araw ng pagsara ng kabuuan ng pagbenta ang syang babayaran lamang.

Kung ang pagaari ay nasa SIYUDAD NG TORONTO at walang metro ng tubig dahil kung ang babayaran ay pareho palagi at maaaring bayaran tuwing 6 na buwan, maaari lamang paalaman kaagad ang opisina patungkol sa nabayarang tubig para maisaayos ang tamang halaga sa nabayaran na.

Kung merong utilidad sa telebisyon, maaaring paalaman ang kumpanya sa paglipat.  Gayun na rin ang kumpanya ng telepono para putilin.

Kung ang tirahang binibenta ay gumagamit ng langis sa pampainit, maaaring lang paalaman ang opisina sa isang kasulatan at isaayos na punuin ang tangke ng langis sa araw ng pagsasara sa pagbebenta at bayaran ang halaga sa pagpupuno ng tangke.  Ibigay ang kopya ng risibo para sa pagpuno ng tangke ng langis sa opisina ng batas sa paglada ng mga papeles bago sa pagsara ng pagbebenta.  Sa pagsara nakatala sa “statement of adjustments” na syang ihahanda namin ikaw ay bibigyan ng buong halaga sa pagpuno ng tanke ng langis.  Kung ang tangke ay hindi na puno, maaaring magkaroon ng pagtutol sa totoong kabuuan ng langis sa tangke sa pasara ng benta; sa pagpuno ng tangke ng langis sa pagsasara ng benta maaaring maiwasan ang pagtutol.

For a moving checklist, please click here.

(g)        Hulugan na Bayaran na Kailangan Bago sa Pagsara at Postdated Checks

ALAMIN NA ANO MANG BUWIS NG PAGAARI (o property tax), PANGKARANIWANG GASTOS, O MGA BAYAD SA SANGLA (o mortgage payments) NA PATAMA SA PETSA NG PAGBABAYAD BAGO SA TAKDANG ARAW NG PAGSASARA NG BENTA AY KAILANGAN BAYARAN NINYO.  ANO MANG PREPAID PAYMENTS ANG NAIBAYAD NA KAILANGANG AYUSIN, ANG AMING OPISINA NA ANG BAHALA.

BABALA PARA SA PAGPAWALANG BISA SA AUTO PAY O PRE-AUTHORIZED CHEQUING PLANS O POST-DATED CHEQUES: ito ay inyong responsibilidad bilang isang nagbebenta para matiyak and pre-authorized chequing plans o post-dated cheques ay ipahinto sa inyong bangko sa ano mang bayaran na papatak pagkatapos ng sara ng pagbenta para sa buwis ng pag-aari o pangkaraniwang kabayaran.

(h)        Dokumentong Hinihingi ng Opisina ng Batas para sa Kahuli-Hulihang Isanalansang Maayos

Ang mga sumusunod na bagay ay kailangan ibigay sa opisina ng batas sa pamamagitan ng fax o sulat, o paghatid ng mga kopya (na puwedeng gawin ng amking resepsyonista na walang bayad) sa aming opisina sa lalong madaling panahon upang maihanda namin kagad ang mga dokumento bago sa nakatakdang petsa ng pasbebenta:

1. Kopya ng pagsalin/titulo (o transfer deed, ito ang mga dokumento ng pagmamayari na makikita sa inyong legal na dokumento na inyong natanggap sa pagbili ng inyong ari-arian);
2. Detalya ng inyong pagsanla, kasama ang:

  • Kasama ang panggalan ng kompanyang sinanlaan,
  • Address at telepono
  • Numero ng sinanlaan (kung mayroon)

3. Kasalukuyang taon ng realty tax bills (kasama ang kasalukuyang buwis ng pagaari at ang babayarang pang buwis bago sa pagsasara ng benta) gayun na rin ang detalya ng pagbayad bago sa pagsara.  (Aming kinakailangan ang buong halaga ng buwis sa pagaari ng nabayaran nang nakaraang taon.);
4. Kopya ng pagsusuri (kung ang pagaari ay hindi condominium);
5. Ang inyong address na titirhan na susunod at telepono (kung mayroon) pagkatapos ng pagbebenta.

-----------------------------------------

Please click below for a FREE Quote:

Free Instant Online Quotation

-----------------------------------------